...แดนยุทธหัตถี เจดีย์องค์ใหญ่ เกรียงไกรประวัติศาสตร์ เมืองสะอาดน่าอยู่ อู่ข้าวอู่ปลา การคมนาคมดี ศักดิ์ศรีสมเด็จพระนเรศวร...

 

ความเป็นมา สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลดอนเจดีย์

                              

ความเป็นมาของสำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์จากอดีตจนถึงปัจจุบัน
เทศบาลตำบลดอนเจดีย์เดิมเป็นสุขาภิบาลดอนเจดีย์  ต่อมาเมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  2542  ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบล (ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาล พ.ศ. 2542  เทศบาลตำบลดอนเจดีย์เป็นเทศบาลขนาดกลาง
สภาพปัจจุบันของเทศบาลตำบลดอนเจดีย์  อำเภอดอนเจดีย์  จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 888 หมู่ที่  5  ถนนเทศบาลซอย4  ตำบลดอนเจดีย์  อำเภอดอนเจดีย์  จังหวัดสุพรรณบุรี์ 

ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขตการปกครอง
ที่ตั้งเทศบาลตำบลดอนเจดีย์
ตั้งอยู่ในตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ห่างจากจังหวัดสุพรรณบุรี ประมาณ 31 กิโลเมตร อยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดสุพรรณบุรี และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 138 กิโลเมตร พื้นที่ทั้งหมด 3.5 ตารางกิโลเมตร

    เขตพื้นที่

ทิศเหนือ หลักเขตที่ 1 เริ่มตั้งแต่ถนนสายโคกหม้อตัดกับคลองส่งน้ำชลประทานที่ 15  ตามคันคลองชลประทานไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ 2 ตรงท่อระบายน้ำ เป็นระยะทาง 1,540 เมตร 
ทิศตะวันออก หลักเขตที่ 3 เริ่มต้นจากปลายสุดบนคลองชลประทานสาย 15 เป็นแนวเส้นตรงไปจดกับถนนสายไปศรีประจันต์ ตรงหลัก กิโลเมตรที่ 13+500 เป็นหลักเขตที่ 4 ระยะทาง 500 เมตร 
หลักเขตที่ 4 เป็นแนวเส้นตรงฝั่งตรงข้ามกับถนนสายไปศรีประจันต์ตรงไปตามถนน สายบ้านดอนตาลเป็นหลักเขตที่ 5 ระยะทาง 640 เมตร
ทิศใต้ หลักเขตที่ 5 ยาวเป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกจดถนนสายสุพรรณบุรี – ดอนเจดีย์ กิโลเมตรที่ 22+850 หรือห่างจาก หลักกิโลเมตร 23 ไปทางทิศใต้ เป็นระยะทางยาว 150 เมตร รวมระยะทาง 1,660 เมตร เป็นหลักเขตที่ 6
ทิศตะวันตกหลักเขตที่ 6 ยาวเป็นเส้นตรงผ่านถนนสายสุพรรณบุรี - ดอนเจดีย์ ไปทางทิศ  ตะวันตกเฉียงเหนือตัดกับถนนสายดอนเจดีย์ – สระกระโจม เป็นหลักเขตที่ 7
หลักเขตที่ 7ยาวเป็นเส้นตรงไปตามถนนสายโคกหม้อถึงคลองชลประทานที่ 15 จดหลักเขตที่ 1

ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ
เทศบาลตำบลดอนเจดีย์มีพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ตั้งอยู่ตรงใจกลางพื้นที่มีคูน้ำล้อมรอบ       ตรงพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
สภาพพื้นที่ 
แบ่งได้เป็น 2 ส่วน ส่วนหนึ่งเป็นแหล่งชุมชนเมืองเหมาะแก่การค้าขาย และอีกส่วนหนึ่งเป็น        ที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การทำการเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำสวน เป็นต้น

ลักษณะภูมิอากาศ

สภาพภูมิอากาศของเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ มีลักษณะอากาศคล้ายๆ กับอำเภออื่นๆ ของจังหวัดสุพรรณบุรี คือ
ฤดูร้อน           เริ่มตั้งแต่        เดือนกุมภาพันธ์  ถึง   เดือนพฤษภาคม
ฤดูฝน            เริ่มตั้งแต่        เดือนมิถุนายน    ถึง  เดือนกันยายน
ฤดูหนาว         เริ่มตั้งแต่        เดือนตุลาคม     ถึง  เดือนมกราคม

สภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม
สภาพชุมชนในเขตเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เป็นชุมชนเมืองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย และมีการทำเกษตรกรรมบ้างเป็นบางส่วน และบางส่วนประกอบอาชีพรับจ้าง

การคมนาคม/ขนส่ง
การคมนาคมติดต่อระหว่างอำเภอ และจังหวัด เป็นเส้นทางคมนาคมทางบก
สายสุพรรณบุรี – ดอนเจดีย์    ระยะทางประมาณ    31      กิโลเมตร
สายศรีประจันต์ – ดอนเจดีย์   ระยะทางประมาณ    16      กิโลเมตร
สายสามชุก – ดอนเจดีย์        ระยะทางประมาณ   16      กิโลเมตร

การพาณิชยกรรม/การบริการ

 1. มีบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์            6        แห่ง
 2. มีตัวแทนบริษัทประกันภัย            3        แห่ง
 3. มีตลาดเอกชน                         3        แห่ง
 4. มีสถานีบริการน้ำมัน                   3        แห่ง
 5. มีร้านค้า                             244        ร้าน
 6. มีร้านค้าปลีกสมัยใหม่                 6        ร้าน
 7. มีธนาคาร                               4        แห่ง

การท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาล เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ คือ

 1. พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
 2. ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี
 3. พระราชวังจันทร์เกษม

    
ประชากร

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ มีประชากรทั้งสิ้น 3,236 คน แบ่งแยกเป็น
หญิง       1,578            คน
ชาย        1,658            คน


การศึกษา

สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ภายในเขตเทศบาลมีจำนวนทั้งสิ้น 4 โรงเรียน คือ

 1. โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนเจดีย

   2. โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.ศธ)
          - โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย

    3. โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน
         - โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม

    4. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยดอำเภอดอนเจดีย์ (กศน.)

            *   (ห้องสมุดประชาชน 1 แห่ง)

ศาสนาและวัฒนธรรม

ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และบางส่วนนับถือศาสนาอิสลามมีวัดในเขตเทศบาลจำนวน 2 แห่ง คือ วัดดอนเจดีย์ และวัดสวนไทรพลาราม

การสาธารณสุข

มีสถานพยาบาลในเขตเทศบาลสำหรับบำบัดรักษาโรคภัยดังนี้

 1. โรงพยาบาลดอนเจดีย์                1        แห่ง
 2. ร้านขายยา                             6        แห่ง
 3. คลินิก/สหคลินิก                       4        แห่ง
 4. อาสาสมัครสาธารณสุข              36        แห่ง

 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 1. สถานีตำรวจภูธร        จำนวน       1        แห่ง

 

ด้านการเมืองและการบริหาร
โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานของเทศบาล

คณะเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย์

 1. นายกเทศมนตรี                         1           คน
 2. รองนายกเทศมนตรี                     2           คน
 3. เลขานุการนายกเทศมนตรี             1           คน
 4. ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี              1           คน
 5. สมาชิกสภาเทศบาล                  12          คน

การบริหารงานนั้นมีพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของทางเทศบาลเป็นผู้ปฏิบัติงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร
เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เป็นส่วนหนึ่งของตำบลดอนเจดีย์ มีชุมชนย่อย 5 ชุมชน

                                        ครัวเรือน           ชาย(คน)        หญิง(คน)            รวม (คน)

 1. ชุมชนไชยานุภาพ            256                 365              380                 745 
 2. ชุมชนปราบไตรจักร         449                  477              537              1,014
 3. ชุมชนสันติสุข                282                  292              260                 552
 4. ชุมชนดอนประดู่              110                 252              269                 521
 5. ชุมชนถ้ำพระ                  183                  192             212                 404
  รวม                         1,280               1,578           1,658              3,236

การคลังท้องถิ่น
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น   40,320,000   บาท

  • งบกลาง                                               3,410,360        บาท
  • งบบุคลากร                                          17,126,940       บาท
   -  เงินเดือนฝ่ายการเมือง                              2,624,640      บาท
   -  เงินเดือนฝ่ายประจำ                               14,502,300      บาท     
  • งบดำเนินการ                                        11,885,600      บาท
   -  ค่าตอบแทน                                            493,000      บาท
   -  ค่าใช้สอย                                            5,153,000      บาท
   -  ค่าวัสดุ                                                5,283,000      บาท
   -  ค่าสาธารณูปโภค                                       956,600      บาท
  • งบลงทุน                                                2,770,100      บาท
   -  ค่าครุภัณฑ์                                               444,100      บาท
   -  ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง                              2,326,000      บาท
  • งบเงินอุดหนุน                                          5,117,000      บาท
  • งบรายจ่ายอื่น                                                10,000      บาท


หน้าหลัก          โครงสร้างองค์กร         กิจการสภา          สถานที่ท่องเที่ยว           สมุดเยี่ยม-รับเรื่องร้องเรียน