บุคลากรของเรา

 

ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนเจดีย์

   

                                                                              

                                                                                  นางขจรจิตร  มณีอินทร์
                                                                                 รกท. หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

                                     

 

                                         

                                          นางสาวมรกฎ   กันพงษ์                                    นางสาวจันทิมา   มะลิถอด

 

                                                      

                                                นางภรณี  หนูพวงร้อย                   างสาวศราศรัย    วงษ์สุวรรณ

 

 

 

 

กลับหน้าหลัก

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์
888 หมู่5 ตำบลดอนเจดีย์
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149