คณะผู้บริหาร        สำนักปลัด         กองคลัง          กองการศึกษา        กองช่าง         กองสาธารณสุขฯ

เลือกหัวข้อ

    บรรยากาศภายในศูนย์ฯ
     ทัศนียภาพรอบศูนยฺ์ฯ
     บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
     สนามเด็กเล่นหนูน้อย
     ภาพกิจกรรมหนูน้อย
     ด้านสุขภาพอนามัย

 

 

 

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

 

 


สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์
888 หมู่5 ตำบลดอนเจดีย์
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149