คณะผู้บริหาร

    ฝ่ายบริหาร


นายสุทธิศักดิ์   ชัยธนทรัพย์
นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์

    

 

          

                                                                                                        
                         นายวุฒิชัย   เขียวหวาน                                             นายสรร   วีระวงษ์                     
                           รองนายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์                                     รองนายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์       
 

 

                                                                                                                     นายเรวัติ เขียวระยับ                                                 นางวิภา ทัศนา                  
                           เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์                         ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์    

 

 


 

 

กลับหน้าหลัก

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์
888 หมู่5 ตำบลดอนเจดีย์
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149