สมาชิกสภาเทศบาล

ฝ่ายนิติบัญญัติ

 

นายฉัตรชัย   วรรธนอารีย์
       ประธานสภาเทศบาล

 

 

  นายธีรวัฒน์ ผลจรัญ
  รองประธานสภาเทศบาล 


                                                                             
                        นายณรงค์ ธรรมเนียม                                นายไพโรจน์   แก้วปลาด                               นายนิพนธ์   วีระวงษ์ 
                         สมาชิกสภาเทศบาล                                    สมาชิกสภาเทศบาล                                    สมาชิกสภาเทศบาล

 

                                                                         
                  นางธัมญลักษณ์ ดอกตะเคียน                        นางสาวนิรมล   ดอกมะลิป่า                      นางดวงสมร ศรีหมากสุก           
                           สมาชิกสภาเทศบาล                                   สมาชิกสภาเทศบาล                              สมาชิกสภาเทศบาล
                                                                                            

 

                                                                           
                       นายสุเทพ   เวชวิฐาน                                   นายสายชล    มุ่งผล                             นายพูลสวัสดิ์  สถาปิตานนท์ 
                        สมาชิกสภาเทศบาล                                    สมาชิกสภาเทศบาล                                    สมาชิกสภาเทศบาล      
       

      

                      
                    

 

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์
888 หมู่5 ตำบลดอนเจดีย์
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149