บุคลากรของเรา

  

  

         นางภัทรารัตน์   แสงภู่
        หัวหน้าสำนักปลัด

 

นางสาววาสนา  เณรจาที
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 

 

                                              

                  นางกนกพร  ปานสมสวย                         นายมนัสศักดิ์   ศรีกรณียกิจ                          นางสาวกชพร  ฉิมพาลี
        
 
     นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ              นักจัดการทะเบียนและบัตรชำนาญการ       นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ   
                                                                                    

 

                                                 

 นางสาวประภาภรณ  โอปิลันทพงษ์                            นางอรทัย   เอมโอษฐ์                          นายธีรพงษ์    โชติช่วงนภา 
       นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ                                  นิติกรปฏิบัติการ                         เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญงาน
  

 

        

           นางสาวปานทิพย์   เกษสมบูรณ์
             เจ้าพนักงานธุรกการปฏิบัติงาน
                                                              
  
   
                                       
 
   

 

                                      

                              

 

 

 

กลับหน้าหลัก

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์
888 หมู่5 ตำบลดอนเจดีย์
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149