ภาพกิจกรรม...ของเรา

 

 

ประชาคม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


       

       

       

    
   

           

                    

                    เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ได้ดำเนินการประชาคมท้องถิ่น ประจำปี 2562 โดยได้ให้ประชาชนทั้ง 5 ชุมชนร่วมคิด ร่วมกันทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปรึกษาปัญหาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำหรับการพัฒนาท้องถิ่นของเราให้มีประสิทธิภาพร่วมเสนอแนะปัญหาและความต้องการ ในวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา10.00น. ณ เทศบาลตำบลดอนเจดีย์

 

กลับหน้าหลัก

 

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์
888 หมู่5 ตำบลดอนเจดีย์
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149