ภาพกิจกรรม...ของเรา

 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลดอนเจดีย์
ประจำปี 2563    

 


                     


        

 
  
 


      

              

         

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตลอดเวลา เพื่อให้มีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ โดยการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงาน ศึกษาดูงานแนวทางการบริหารจัดการที่ดี รวมถึงการศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนตามแนวเศรษฐพอเพียง ในวันที่ 5 - 7 มีนาคม 2563 ณ จังหวัดน่าน

      

 

 

 

            

 

 

กลับหน้าหลัก

 

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์
888 หมู่5 ตำบลดอนเจดีย์
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149