ภาพกิจกรรม...ของเรา

 

 

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชน ประจำปี 2558

 

                  
     
           

            

             

       นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชน ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2558 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ทราบถึงสิทธิบทบาทหน้าที่ของตน พัฒนาทักษะด้านผู้นำเด็กและเยาวชน สร้างเครือข่ายการทำงานขององค์กรเด็กและเยาวชน ตลอดจนสร้างความสมัครสมานสามัคคีของเด็กและเยาวชน

กลับหน้าหลัก

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์
888 หมู่5 ตำบลดอนเจดีย์
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149