ภาพกิจกรรม...ของเรา

 

 

โครงการตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียงเพื่อขับเคลื่อนแผนชุมชน
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561


          

         

        

        

                  

                                   
                  

             

             

              เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ จัดโครงการตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียงเพื่อขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในวันที่ 27 - 29 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่แหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกองทัพเรือ แหล่งอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สวนพฤกษศาสตร์และเส้นทางธรรมชาติบนเกาะแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อให้แกนนำชุมชนได้เข้าใจถึงแนวคิดและหลักการจัดทำแผนชุมชน ตามหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง หลักของการพึ่งตนเอง ความเอื้ออาทรต่อกัน

กลับหน้าหลัก

 

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์
888 หมู่5 ตำบลดอนเจดีย์
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149