บุคลากรของเรา

 

 

      

                                          

        นางสาวพรพรรณ   วีระพันธ์                         นางจินตนา     เชาวเดชา         นายกิตติวินท์   พวงแย้ม
             เจ้าพนักงานจัดเก็บรายไดปฏิบัติงาน             เจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติงาน                ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

    
 

กลับหน้าหลัก

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์
888 หมู่5 ตำบลดอนเจดีย์
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149