บุคลากรของเรา

 

 

นางภัทรารัตน์   แสงภู่
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

 

                
                                                                 
                                         นางสาววรพักตร์  วรรักษ์                                           นางวรรทณี   เปรมทอง
                                      นักวิชาการศึกษาชำนาญการ                                เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

                                                                            

                                                         ครูประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนเจดีย์

                                                                               

                                                                                     นางขจรจิตร   มณีอินทร์     
               
                             ครูผู้ดูแลเด็ก
                                                                             รักษาราชการแทนหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

                                                       

                                 นางสาวจันทิมา  มะลิถอด                                                 นางสาวมรกฎ  กันพงษ์  
                                                    ครูผู้ดูแลเด็ก                                                             ครูผู้ดูแลเด็ก    

 

                                                                              

                                   นางสาวศราศรัย    วงษ์สุวรรณ                       
                                                        ครูผู้ดูแลเด็ก                                                                   
       

                                  
                           

 

 

                                                                              

                                                                

 

                                                                          

                                           

 

 

 

กลับหน้าหลัก

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์
888 หมู่5 ตำบลดอนเจดีย์
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149