ภาพกิจกรรม...ของเรา

 

 

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนของเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561

 

                 

             

             

              

            

           
      

          

                เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนของเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้เด็กและเยาวชนโรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม และโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ในยุคสมัยกรุงศรีอยุธยา และสร้างจิตสำนึกให้เกิดความภาคภูมิใจในบรรพบุรุษ เกิดความรักหวงแหนมรดกในการที่จะร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานสิ่งที่ดีวามต่อไป อีกทั้งได้เรียนรู้ว่าประเทศได้มีการพัฒนา วัฒนธรรมเป็นมาอย่างไร เปลี่ยนไปเพราะอะไร ซึ่งทำให้เด็กและเยาวชนได้รู้จักตนเองและสังคมในปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้น


กลับหน้าหลัก

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์
888 หมู่5 ตำบลดอนเจดีย์
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149