คณะผู้บริหาร        สำนักปลัด         กองคลัง          กองการศึกษา        กองช่าง         กองสาธารณสุขฯ

เลือกหัวข้อ

     บทบาทหน้าที่ของเรา    
     บุคลากรกองช่าง
     ภาพกิจกรรมกองช่าง
    

 

 

 

 กองช่าง

 

 


สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์
888 หมู่5 ตำบลดอนเจดีย์
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149