บุคลากรของเรา

 

   

นายจตุรงค์   อินทร์พรหม
ปลัดเทศบาลตำบลดอนเจดีย์
  รก.ผอ.กองช่าง

 

นายอุกฤษฎ์ จันทร์โท
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

 

 

                                                                                       

                                   นางสาวณัฐกฤตา   วัฒนะการุณย์                                            นายภานุพันธุ์  ศิริจันทร์
                  
               เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน                                           นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

 

                                        

                                                                                    

                                                                                                                                                   

                                                                                             

กลับหน้าหลัก

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์
888 หมู่5 ตำบลดอนเจดีย์
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149