บุคลากรของเรา

 

    

 

     นางจินตนา  ศรีนิเวศน์
  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

  นางสาวอรวรรณ อัญชลีชไมกร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

 

 

                                                                      

                                               นางสาวกนกรดา   ฉิมวัย                                    นางสาวพัชรินทร์   โชติช่วงนภา
                     
 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนชำนาญงาน                      เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

ลูกจ้างประจำ

                                                   

                                                                                                                  นายเกษม   ศรีนิล                                                 นายสมเกียรติ  พลายละหาร
          
            พนักงานงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา                       พนักงานงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

                                                                 

 พนักงานจ้างตามภารกิจ


                                                                                                                                                                   นายวรพงษ์   อิ่มสอาด
                                                                                        ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล

กลับหน้าหลัก

 

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์
888 หมู่5 ตำบลดอนเจดีย์
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149