บุคลากรของเรา

 

    

     นางจินตนา ศรีนิเวศน์
            ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

 

                                                                      

                                               นางสาวกนกรดา   ฉิมวัย                                    นางสาวพัชรินทร์   โชติช่วงนภา
                     
 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนชำนาญงาน                      เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

ลูกจ้างประจำ

                                                   

                                                                                                                  นายเกษม   ศรีนิล                                                 นายสมเกียรติ  พลายละหาร
          
            พนักงานงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา                       พนักงานงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

                                                                 

 พนักงานจ้างตามภารกิจ


                                                                                                                                                                   นายวรพงษ์   อิ่มสอาด
                                                                                        ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล

กลับหน้าหลัก

 

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์
888 หมู่5 ตำบลดอนเจดีย์
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149