ภาพกิจกรรม...ของเรา

 

การตรวจประเมินร้านอาหารและแผงลอย
     ของผู้ประกอบการด้านอาหารและตลาดสด ประจำปี 2561

              

               

              

        

      
    
      

           เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ร่วมกับโรงพยาบาลดอนเจดีย์ ร่วมตรวจประเมินร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์สุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป

 

 

กลับหน้าหลัก

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์
888 หมู่5 ตำบลดอนเจดีย์
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149