ภาพกิจกรรม...ของเรา

 

 

การประชุมเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
" จังหวัดสะอาด" ประจำปีงบประมาณ 2562

 

            

                  

              

        

      
          

            เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี 2562 ในวันที่ 7มีนาคม 2562 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เพื่อกำหนดและวางแผนการดำเนินงาน สนับสนุน ส่งเสริม ส่วนราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน ภาคเอกชนและสถานประกิจกรรม การลดละ คัดแยกขยะมูลฝอย หรือการนำขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ เผยแพร่ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการ 3ช อีกทั้งการกำจัดและบริหารจัดการขยะอันตราย และขยะติดเชื้อถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อปฏิบัติตาแนวทางงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" และในเวลาเดียวกันได้มีการตั้งคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก มีหน้าที่ จัดทำแผนปฏิบัติงาน เพื่อดำเนินงานของเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

กลับหน้าหลัก

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์
888 หมู่5 ตำบลดอนเจดีย์
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149