ภาพกิจกรรม...ของเรา

 

 

โครงการพลังคนไทยร่วมใจกันป้องกันโรค COVID-19

 

 

 

  

     

 

         

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ จะดำเนินการแจกหน้ากากอนามัยตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC - 19) และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVIC - 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ประจำปี 2563โดยให้ อาสามัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านของแต่ละชุมชน ดำเนินการแจกหน้ากากอนามัยตามจำนวนสมาชิกในครัวเรือน ส่วนเจลล้างมือ จำนวนครัวเรือนละ 1 หลอด พร้อมแผ่นพับให้ความรู้การป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVIC - 19) ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

        
                              

         

 

กลับหน้าหลัก

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์
888 หมู่5 ตำบลดอนเจดีย์
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149