...แดนยุทธหัตถี เจดีย์องค์ใหญ่ เกรียงไกรประวัติศาสตร์ เมืองสะอาดน่าอยู่ อู่ข้าวอู่ปลา การคมนาคมดี ศักดิ์ศรีสมเด็จพระนเรศวร...  
 ยินดีต้อนรับสู่ Asean

    ข่าวประชาสัมพันธ์

>>ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุระดับ 1(หย่อมความกดอากาศต่ำกำลัง
    แรง) ฉบับที่ 10   8/10/63 

.......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการ
     ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ เฉพาะจัด เก็บ
     ภาษีในปี พ.ศ. ๒๕๖๓  1/09/63      

.......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเป็น
     อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  18/08/63      

.......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องประกาศชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
    สอบอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  14/08/63
      

.......................................................................................
>>โรคไข้ปวดข้อยุงลาย  13/08/63          
.......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัคร
    บริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง   4/08/63
      

.......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนา
    ศักยภาพเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ   4/08/63
      

.......................................................................................
>>แนวทางการบริหารจัดการพาควอตและคลอร์ไฟริฟอสเมื่อประกาศ
     เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4
  3/08/63      

.......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องรับโอนพนักงาน ข้าราชประเภท
     อื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นสายงานผู้บริหาร 1/07/63
      

.......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องรับโอนพนักงานสายผู้บริหาร
    1/07/63      

.......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ
   พ.ศ 2563 13/02/63      

.......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการชำระ
    ภาษีและค่าธรรมเนียมประจำปี 2563 17/12/62     
 

.......................................................................................
                          กิจกรรม / ผลงาน

         

                
              
              
         
                                              
 
             
                  
                                            
  
                  
                        
                                           

               
              
                                          

                                 

 เพิ่มเติม

ข่าวประกวดราคา /จัดซื้อจัดจ้าง

>>ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องประชาสัมพันธ์รายละเอียดจ้าง
    โครงการปรับปรุงผิวจราจรุนนรามราฆพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     23/09/63    

.......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องประชาสัมพันธ์รายละเอียดจ้าง
    โครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในเขตเทศบาล
    ตำบลดอนเจดีย์ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง   23/09/63         

.......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องประชาสัมพันธ์รายละเอียดจ้าง
    เหมาซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) โดยวิธี เฉพาะเจาะจง
    21/09/63       

.......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องประชาสัมพันธ์รายละเอียดจ้าง
     โครงการก่อปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนไชยานุภาพโดยวิธี
     เฉพาะเจาะจง  21/09/63   

.......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องประชาสัมพันธ์รายละเอียดจ้าง
     โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ บริเวณข้างธนาคารไทยพาณิชย์
     โดยวิธเฉพาะีเจาะจง  19/09/63   

.......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัด
     จ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  14/09/63   

.......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องยกเลิกประกาศประกาศ ประกวด
   ราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนปราบไตรจักร หมู่ที่5
   โดยการปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 0.03 เมตร พื้นที่ไม่น้อยฯ
    14/09/63

.......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องประชาสัมพันธ์รายละเอียด
    โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนปราบไตรจักร หมู่ที่ 5 ตำบลดอนเจดีย์
   โดยการปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 0.03 เมตร พื้นที่ไม่น้อยฯ
    26/08/63

.......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องประชาสัมพันธ์รายละเอียดจ้าง
    โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมกำแพงกันดินบริเวณสระพระนเรศวรทรง
    พระสุบิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/07/63
         
.......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน
    ค.ส.ล.ข้างร้านทิพวรรณงตลาดเมืองทองด้วยธีประกวดราคา 20/07/63

.......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่
    ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ พ.ศ.2563 15/06/63

.......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง
    ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณด้านหน้าส่วน
    ราชการและถนนทางเข้าพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
    ด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์13/02/63
.......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง
    ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณด้านหน้าส่วน
    ราชการและถนนทางเข้าพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
    ด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์13/02/63
  
.......................................................................................