...แดนยุทธหัตถี เจดีย์องค์ใหญ่ เกรียงไกรประวัติศาสตร์ เมืองสะอาดน่าอยู่ อู่ข้าวอู่ปลา การคมนาคมดี ศักดิ์ศรีสมเด็จพระนเรศวร...   ยินดีต้อนรับสู่ Asean

   

ข่าวประชาสัมพันธ์

>>ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องการจัดตั้งรวบรวมขยะอันตราย
     26/2/62      

.......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องการขายทอดตลาด
     ทรัพย์สินของเทศบาล  3/1/62   
   

.......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องการขอเชิญเข้าร่วม
     ประชาคมท้องถิ่น ประจำปี 2562  3/1/62      

.......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องการรับสมัครเด็กนักเรียน
     เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลดอนเจดีย์
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   3/1/62

.......................................................................................
>>ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องการยื่นแบบแสดง
     เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2563
     30/11/61

.......................................................................................
>>ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
     เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2563
     30/11/61

.......................................................................................
>>ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องเชิญชวนประชาชนร่วม
     ประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย์สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2561 
     7/11/61

.......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องการระมัดระวังป้องกันการเกิดอัคคีภัย
    และภัยหนาว ประจำปี 2561  31/10/61

.......................................................................................
>>ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบล
    ดอนเจดีย์ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2561  31/10/61

.......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องการรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่น
    รักษ์โลก (อถล.)  29/10/61

.......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องรายชื่อผู้รับสิทธิรับเบี้ยความพิการ
    ของเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  5/10/61

.......................................................................................


                          กิจกรรม / ผลงาน

         

               
              จังหวัดสะอาดประจำปี 2562       โครงการซ้อมแผนอัคคีภัย
                                         

              
                   กิจกรรม 3 เก็บ 3 โรค              การประชาคม ประจำปี 2562
                                            

               
          พิธีถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มฯ            วันเด็กแห่งชาติ
                                            
  
               
            โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า         การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
                                           

                                 

 เพิ่มเติม

ข่าวประกวดราคา /จัดซื้อจัดจ้าง

>>ประกาศเทศบาลตำบลกอนเจดีย์เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างเหมืองดาด
    คอนกรีตวางทอเชื่อม ปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงหินคลุกชุมชนดอนประดู่
    บริเวณเหมืองส่งน้ำถนนทางแยกที่ดินนางดำ เวชวิฐาฯ 4/07/62  

......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลกอนเจดีย์เรื่องประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ
    ก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีต วางท่อเชื่อมปรับปรุงผิวจราจรโดยการลง
    หินคลุกชุมชนดอนประดู่ บริเวณเหมืองส่งน้ำถนนทางแยกที่ดินนางดำ
    เวชวิฐาน ไปทางทิศตะวันออกโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    (e-bidding) 25/05/62  

......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลกอนเจดีย์เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนก
    ประสงค์ ด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
    22/05/62  

......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลกอนเจดีย์เรื่องประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ
    ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
    23/04/62  

......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลกอนเจดีย์เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยาย
     ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนดอนประดู่บริเวณหน้าที่ดิน นายประโยชน์
    โตทองถึงบ้านนางสายทอง เทพทอง ด้วยวิธีประกวดราคาฯ 20/03/62  

......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลกอนเจดีย์เรื่องประชาสัมพันธ์รายละเอียดจ้าง
     ปรับปรุงซ่อมแซมขอบคันหินและเกาะกลางถนนไชยานุภาพและทาง
     เท้าถนนรอบองค์พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ (รอบนอก) 2/03/62  

......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลกอนเจดีย์เรื่องประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครง
    การก่อสร้างขยสยคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนดอนประดู่บริเวณหน้าที่ดิน
    นายประโยชน์ โตทอง ถึงบ้านนางสายทอง เทพทองฯ 28/02/62  

......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลกอนเจดีย์เรื่องประชาสัมพันธ์รายละเอียดจ้าง
     เหมาขนย้ายขยะมูลฝอยออกจากสถานที่พักขยะของเทศบาลตำบล
     ดอนเจดีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20/02/62  

......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลกอนเจดีย์เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
    ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตันแบบดับเบิ้ลแค็บ
    3/01/62  

......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลกอนเจดีย์เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก
     (ดีเซล)ขนาด 1 ตันแบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาฯ  11/12/61  

......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลกอนเจดีย์เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อ
    จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตันแบบดับเบิ้ลแค็บฯ  19/11/61  

......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลกอนเจดีย์เรื่องประชาสัมพันธ์รายละเอียดจัดซื้อ
    รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ  29/10/61  

......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลกอนเจดีย์เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก
    คอนกรีตฯบริเวณลานด้านหน้าและถนนรอบองค์ฯ  14/9/61

.......................................................................................