...แดนยุทธหัตถี เจดีย์องค์ใหญ่ เกรียงไกรประวัติศาสตร์ เมืองสะอาดน่าอยู่ อู่ข้าวอู่ปลา การคมนาคมดี ศักดิ์ศรีสมเด็จพระนเรศวร...  
 ยินดีต้อนรับสู่ Asean

    ข่าวประชาสัมพันธ์

>>ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องกหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรคาญ
   พ.ศ 2563 13/02/63      

.......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคล
   เป็นพนักงานจ้าง 13/11/62 
     

.......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องสรุปรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
    เกี่่ยวกับการยกร่างเทศบัญญัตติเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องการติดตั้งบ่อดัก
   ไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร 6/9/62 
     

.......................................................................................
>>การดำเนินการจัดเก็บตัวอย่างน้ำเสียในจุดเฝ้าระวังจำนวน 4 จุด
    30/9/62

.......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
    เกี่่ยวกับการยกร่างเทศบัญญัตติเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องการติดตั้งบ่อดัก
   ไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
9/8/62      

.......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องยกร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบล
    ดอนเจดีย์เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร 26/7/62 
     

.......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องการจัดตั้งรวบรวมขยะอันตราย
     26/2/62      

.......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องการขายทอดตลาด
     ทรัพย์สินของเทศบาล  3/1/62   
   

.......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องการขอเชิญเข้าร่วม
     ประชาคมท้องถิ่น ประจำปี 2562  3/1/62      

.......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องการรับสมัครเด็กนักเรียน
     เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลดอนเจดีย์
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   3/1/62

.......................................................................................
>>ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องการยื่นแบบแสดง
     เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2563
     30/11/61

.......................................................................................
>>ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
     เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2563
     30/11/61

.......................................................................................
>>ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องเชิญชวนประชาชนร่วม
     ประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย์สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2561 
     7/11/61

.......................................................................................
                          กิจกรรม / ผลงาน

         

                
              
              
         รวมพลังคนไทยป้องกันโรคโควิค   โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น 2563
                                              
 
             
          โครงการสานใยรัก ผู้สูงอายุฯ         ร่วมมือร่วมใจหยุดไวรัสโควิค
                                            
  
                  
                 ประชาคมแผนพัฒนา             โครงการอบรมชิงปฏิบัตการฯ
                                           

               
           โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร     โครงการซ้อมแผนอัคคีภัยฯ
                                           

                                 

 เพิ่มเติม

ข่าวประกวดราคา /จัดซื้อจัดจ้าง

>>ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่
    ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ พ.ศ.2563 15/06/63
    
      

.......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง
    ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณด้านหน้าส่วน
    ราชการและถนนทางเข้าพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
    ด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์13/02/63
.......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง
    ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณด้านหน้าส่วน
    ราชการและถนนทางเข้าพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
    ด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์13/02/63
  
.......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ
    ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณด้านหน้าส่วน
    ราชการและถนนทางเข้าพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
    ด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์13/0263    
     

.......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ
    ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า-เกาะกลาง ถนนรอบองค์พระบรมราชานุสรณ์
    สมเด็จพระนเรศวร(ทางหลวงหมาย 322 ดอนเจีย์-อู่ยาช่วงรอบองค์)
    หมู่ที่ 5 ฯ 13/02/63 
     

.......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ
    ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า-เกาะกลาง ถนนรอบองค์พระบรมราชานุสรณ์
    สมเด็จพระนเรศวร(ทางหลวงหมาย 322 ดอนเจีย์-อู่ยาช่วงรอบองค์)
    หมู่ที่ 5 ฯ 13/02/63
     

.......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องประชาสัมพันธ์รายละเอียดปรับปรุง
    ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนเกรีตทางหลวงหมายเลข 322
    ช่วงรอบองค์พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์จำนวน 6 จุด 6/9/62 
     

.......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลกอนเจดีย์เรื่องประชาสัมพันธ์รายละเอียดจ้าง
    จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนภายในชุมชนดอนประดู่ 5/08/62  

......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลกอนเจดีย์เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างเหมืองดาด
    คอนกรีตวางทอเชื่อม ปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงหินคลุกชุมชนดอนประดู่
    บริเวณเหมืองส่งน้ำถนนทางแยกที่ดินนางดำ เวชวิฐาฯ 4/07/62  

......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลกอนเจดีย์เรื่องประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ
    ก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีต วางท่อเชื่อมปรับปรุงผิวจราจรโดยการลง
    หินคลุกชุมชนดอนประดู่ บริเวณเหมืองส่งน้ำถนนทางแยกที่ดินนางดำ
    เวชวิฐาน ไปทางทิศตะวันออกโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    (e-bidding) 25/05/62  

......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลกอนเจดีย์เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนก
    ประสงค์ ด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
    22/05/62  

......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลกอนเจดีย์เรื่องประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ
    ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
    23/04/62  

......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลกอนเจดีย์เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยาย
     ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนดอนประดู่บริเวณหน้าที่ดิน นายประโยชน์
    โตทองถึงบ้านนางสายทอง เทพทอง ด้วยวิธีประกวดราคาฯ 20/03/62  

......................................................................................