...แดนยุทธหัตถี เจดีย์องค์ใหญ่ เกรียงไกรประวัติศาสตร์ เมืองสะอาดน่าอยู่ อู่ข้าวอู่ปลา การคมนาคมดี ศักดิ์ศรีสมเด็จพระนเรศวร...   ยินดีต้อนรับสู่ Asean

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

>>ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องการขายทอดตลาด
     ทรัพย์สินของเทศบาล  3/1/62   
   

.......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องการขอเชิญเข้าร่วม
     ประชาคมท้องถิ่น ประจำปี 2562  3/1/62      

.......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องการรับสมัครเด็กนักเรียน
     เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลดอนเจดีย์
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   3/1/62

.......................................................................................
>>ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องการยื่นแบบแสดง
     เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2563
     30/11/61

.......................................................................................
>>ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
     เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2563
     30/11/61

.......................................................................................
>>ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องเชิญชวนประชาชนร่วม
     ประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย์สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2561 
     7/11/61

.......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องการระมัดระวังป้องกันการเกิดอัคคีภัย
    และภัยหนาว ประจำปี 2561  31/10/61

.......................................................................................
>>ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบล
    ดอนเจดีย์ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2561  31/10/61

.......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องการรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่น
    รักษ์โลก (อถล.)  29/10/61

.......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องรายชื่อผู้รับสิทธิรับเบี้ยความพิการ
    ของเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  5/10/61

.......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องรายชื่อผู้รับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อ
    การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  6/9/61

.......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องการยื่่นแบบแสดงรายการและ
    ชำระภาษี ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ ประจำปี 2561  21/11/60

.......................................................................................
                          กิจกรรม / ผลงาน

         

               
             โครงการตักบาตรปีใหม่ 2562       โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น
                                           

             
            การสนับสนุนงานด้านจราจร          การอบรมเจ้าหน้าที่ด้านพัสดุ
                                            

             
          โครงการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานฯ        พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ฯ
                                          
  
              
               โครงการพัฒนาศักยภาพฯ          โครงการสืบสานลอยกระทง
                                           

                                 

 เพิ่มเติม

ข่าวประกวดราคา /จัดซื้อจัดจ้าง

>>ประกาศเทศบาลตำบลกอนเจดีย์เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
    ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตันแบบดับเบิ้ลแค็บ
    3/01/62  

......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลกอนเจดีย์เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก
     (ดีเซล)ขนาด 1 ตันแบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาฯ  11/12/61  

......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลกอนเจดีย์เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อ
    จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตันแบบดับเบิ้ลแค็บฯ  19/11/61  

......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลกอนเจดีย์เรื่องประชาสัมพันธ์รายละเอียดจัดซื้อ
    รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ  29/10/61  

......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลกอนเจดีย์เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก
    คอนกรีตฯบริเวณลานด้านหน้าและถนนรอบองค์ฯ  14/9/61

.......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลกอนเจดีย์เรื่องประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุง
     ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯบริเวณลานด้านหน้าและ
    คอนกรีตฯบริเวณลานด้านหน้าและถนนรอบองค์ฯ  22/8/61

.......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลกอนเจดีย์เรื่องโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดย
     การลงหินคลุกปรับเกลี่ยบดอัดแน่น ถนนแยกวงเวียนฯ 11/5/61

.......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลกอนเจดีย์เรื่องประกวดราคาก่อสร้างอาคาร
   โรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนเจดีย์  27/2/61

.......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลกอนเจดีย์เรื่องเปลี่ยนปลงการจัดซื้อจัดจ้าง
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  27/2/61

.......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลกอนเจดีย์เรื่องประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ
    ก่อสร้างอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  22/2/61

.........................................................................................