...แดนยุทธหัตถี เจดีย์องค์ใหญ่ เกรียงไกรประวัติศาสตร์ เมืองสะอาดน่าอยู่ อู่ข้าวอู่ปลา การคมนาคมดี ศักดิ์ศรีสมเด็จพระนเรศวร...  
 ยินดีต้อนรับสู่ Asean

   

ข่าวประชาสัมพันธ์

>>ขั้นตอนการการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตบล
     ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 1/3/64 
    
.......................................................................................
>>ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอ
     ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีฯ
     4/2/64 

.......................................................................................
>>ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอ
     ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
     ตำบลดอนเจดีย์   4/2/64 

.......................................................................................
>>การรับสมัครเด็กนักเรียนเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตบลดอนเจดีย์
     1/2/64 

.......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการและชำระ
   ภาษี และค่าธรรมเนียมประจำปี 2564 
 22/12/63
.......................................................................................
>>ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย
  22/12/63

.......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตบลดอนเจดีย์เรื่องประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนด
    อัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 22/12/63 

.......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตบลดอนเจดีย์เรื่องประชาสัมพันธ์การออกสำรวจทรัพย์
   สิน ที่ต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี 2564  8/12/63 

.......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการ
     ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ เฉพาะจัด เก็บ
     ภาษีในปี พ.ศ. ๒๕๖๓  1/09/63      

.......................................................................................
>>การกำหนดอัตราจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 1/09/63
.......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องบัญชีประเมินทุนทรัพย์และสิ่งปลูก
     สร้างในเขตเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ประจำปี 2563  15/06/63

.......................................................................................

                          กิจกรรม / ผลงาน

         

                                     แจกถุงยังชีพ                ทำความสะอาดป้องกันโรค(COVID-19)
                                          
              
            
               กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะ                    การทำน้ำหมักชีวภาพ
                                          
  
             
           ประชุมการสนับสนุนดูแลผู้สูงอายุ     ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพครั้งที่ 2
                                              
 
             
             โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า                  โครงการปฐมนิเทศ
                                            
  
                
        

               

                                 

 เพิ่มเติม

ข่าวประกวดราคา /จัดซื้อจัดจ้าง


>>ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องประชาสัมพันธ์รายละเอียด
    โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เทศบาลซอย3 โดยวิธประกวดราคา
     อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3/02/64    

.......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องขยายเวลาการชำระภาษี
    ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 26/01/64    
.......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของ
    ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ พ.ศ.2564 20/01/64   
.......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจรับ
   งานโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร พ.ศ.2564 4/01/64   
.......................................................................................