...แดนยุทธหัตถี เจดีย์องค์ใหญ่ เกรียงไกรประวัติศาสตร์ เมืองสะอาดน่าอยู่ อู่ข้าวอู่ปลา การคมนาคมดี ศักดิ์ศรีสมเด็จพระนเรศวร...  
 ยินดีต้อนรับสู่ Asean

    ข่าวประชาสัมพันธ์

>>ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการ
     ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ เฉพาะจัด เก็บ
     ภาษีในปี พ.ศ. ๒๕๖๓  1/08/63      

.......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเป็น
     อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  18/08/63      

.......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องประกาศชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
    สอบอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  14/08/63
      

.......................................................................................
>>โรคไข้ปวดข้อยุงลาย  13/08/63          
.......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัคร
    บริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง   4/08/63
      

.......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนา
    ศักยภาพเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ   4/08/63
      

.......................................................................................
>>แนวทางการบริหารจัดการพาควอตและคลอร์ไฟริฟอสเมื่อประกาศ
     เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4
  3/08/63      

.......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องรับโอนพนักงาน ข้าราชประเภท
     อื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นสายงานผู้บริหาร 1/07/63
      

.......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องรับโอนพนักงานสายผู้บริหาร
    1/07/63      

.......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ
   พ.ศ 2563 13/02/63      

.......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคล
   เป็นพนักงานจ้าง 13/11/62 
     

.......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องสรุปรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
    เกี่่ยวกับการยกร่างเทศบัญญัตติเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องการติดตั้งบ่อดัก
   ไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร 6/9/62 
     

.......................................................................................


                          กิจกรรม / ผลงาน

         

                
              
              
         รวมพลังคนไทยป้องกันโรคโควิค   โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น 2563
                                              
 
             
          โครงการสานใยรัก ผู้สูงอายุฯ         ร่วมมือร่วมใจหยุดไวรัสโควิค
                                            
  
                  
                 ประชาคมแผนพัฒนา             โครงการอบรมชิงปฏิบัตการฯ
                                           

               
           โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร     โครงการซ้อมแผนอัคคีภัยฯ
                                           

                                 

 เพิ่มเติม

ข่าวประกวดราคา /จัดซื้อจัดจ้าง

>>ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัด
     จ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  14/09/63   

.......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องยกเลิกประกาศประกาศ ประกวด
   ราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนปราบไตรจักร หมู่ที่5
   โดยการปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 0.03 เมตร พื้นที่ไม่น้อยฯ
    14/09/63

.......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องประชาสัมพันธ์รายละเอียด
    โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนปราบไตรจักร หมู่ที่ 5 ตำบลดอนเจดีย์
   โดยการปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 0.03 เมตร พื้นที่ไม่น้อยฯ
    26/08/63

.......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องประชาสัมพันธ์รายละเอียดจ้าง
    โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมกำแพงกันดินบริเวณสระพระนเรศวรทรง
    พระสุบิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/07/63
         
.......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน
    ค.ส.ล.ข้างร้านทิพวรรณงตลาดเมืองทองด้วยธีประกวดราคา 20/07/63

.......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่
    ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ พ.ศ.2563 15/06/63

.......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง
    ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณด้านหน้าส่วน
    ราชการและถนนทางเข้าพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
    ด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์13/02/63
.......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง
    ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณด้านหน้าส่วน
    ราชการและถนนทางเข้าพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
    ด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์13/02/63
  
.......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ
    ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณด้านหน้าส่วน
    ราชการและถนนทางเข้าพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
    ด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์13/02/63    
     
.......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ
    ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า-เกาะกลาง ถนนรอบองค์พระบรมราชานุสรณ์
    สมเด็จพระนเรศวร(ทางหลวงหมาย 322 ดอนเจีย์-อู่ยาช่วงรอบองค์)
    หมู่ที่ 5 ฯ 13/02/63 
     
.......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ
    ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า-เกาะกลาง ถนนรอบองค์พระบรมราชานุสรณ์
    สมเด็จพระนเรศวร(ทางหลวงหมาย 322 ดอนเจีย์-อู่ยาช่วงรอบองค์)
    หมู่ที่ 5 ฯ 13/02/63
     
.......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องประชาสัมพันธ์รายละเอียดปรับปรุง
    ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนเกรีตทางหลวงหมายเลข 322
    ช่วงรอบองค์พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์จำนวน 6 จุด 6/9/62 
     
.......................................................................................
>>ประกาศเทศบาลตำบลกอนเจดีย์เรื่องประชาสัมพันธ์รายละเอียดจ้าง
    จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนภายในชุมชนดอนประดู่ 5/08/62  

......................................................................................