...แดนยุทธหัตถี เจดีย์องค์ใหญ่ เกรียงไกรประวัติศาสตร์ เมืองสะอาดน่าอยู่ อู่ข้าวอู่ปลา การคมนาคมดี ศักดิ์ศรีสมเด็จพระนเรศวร...
 

 

อำนาจหน้าที่ของเทศบาลโดยสรุป

 • รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
 • ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
 • รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 • ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
 • ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
 • ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
 • ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
 • บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
 • ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
 • ให้มีโรงฆ่าสัตว์
 • ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้
 • ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
 • ให้มีและบำรุงส้วมสาธารณะ
 • ให้มีและบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
 • ให้มีการดำเนินกิจการโรงรับจำนำหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น
 • หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

กิจการที่อาจจัดทำในเขตเทศบาล

 • ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
 • ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
 • บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
 • ให้มีและบำรุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก
 • ให้มีและบำรุงโรงพยาบาล
 • ให้มีการสาธารณูปการ
 • จัดทำกิจการซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข
 • จัดตั้งและบำรุงโรงเรียนอาชีวศึกษา
 • ให้มีและบำรุงสถานที่สำหรับการกีฬาและพลศึกษา
 • ให้มีและบำรุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
 • ปรับปรุงแหล่งเสื่มโทรม และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น
 • เทศพาณิชย์

นอกจากนี้ เทศบาลยังมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ. 2542

 • การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
 • การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
 • การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
 • การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
 • การสาธารณูปการ
 • การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ
 • การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
 • การส่งเสริมการท่องเที่ยว
 • การจัดการศึกษา
 • การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
 • การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
 • การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
 • การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
 • การส่งเสริมกีฬา
 • การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
 • การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
 • การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
 • การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
 • การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
 • การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
 • การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
 • การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
 • การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพและสาธารณสถานอื่น ๆ
 • การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • การผังเมือง
 • การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
 • การดูแลรักษาที่สาธารณะ
 • การควบคุมอาคาร
 • การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 • กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

 

 

 

 

      

 

 

         

        

               

 

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ซื่อสัตย์ โปร่งใส รับใช้ประชาชน

ปิดหน้าต่างนี้

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149