...แดนยุทธหัตถี เจดีย์องค์ใหญ่ เกรียงไกรประวัติศาสตร์ เมืองสะอาดน่าอยู่ อู่ข้าวอู่ปลา การคมนาคมดี ศักดิ์ศรีสมเด็จพระนเรศวร...
 

 

งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด
เทศบาลตำบลดอนเจดีย์

 

 

 

             คำสั่งเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทน
                  
  ผู้อำนวยการกองช่าง 

              คำสั่งเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทน
                  
   ผู้อำนวยการกองคลัง

              คำสั่งเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทน
                  
   ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

              คำสั่งเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทน
                  
   ปลัดเทศบาล

              คำสั่งเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทน
                  
   หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

              คำสั่งเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทน
                  
   ผู้อำนวยการกองการศึกษา

           

 

 

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ซื่อสัตย์ โปร่งใส รับใช้ประชาชน

ปิดหน้าต่างนี้

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149