...แดนยุทธหัตถี เจดีย์องค์ใหญ่ เกรียงไกรประวัติศาสตร์ เมืองสะอาดน่าอยู่ อู่ข้าวอู่ปลา การคมนาคมดี ศักดิ์ศรีสมเด็จพระนเรศวร...
 

 

งานนิติการ สำนักปลัด
เทศบาลตำบลดอนเจดีย์

      

 

 

         

           คู่มือการปฏิบัติงานร้องเรียน

           ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจีย์เรื่องนโนบายต่อต้านการให้สินบน
               เพื่อป้องกันทุจริตและประพฤติมิชอบ 28/1/63

           ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและ
               ต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น  17/1/63

           แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราบการทุจริต
               เทศบาลตบลตำบลดอนเจดีย์ 11/11/62

           รายงานผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 21/10/62

           บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรม "วินัย สุจริต จิตอาสา" 31/762

           รายงานผลการประเมินตามแผนการป้องกันการทุจริตของ
               องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6/6/62

           ประกาศเรื่องมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 3/562

           ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องนโยบายต่อต้านการให้สินบน
               เพื่อป้องการทุจริตและประพฤติมิชอบ 28/1/62

            แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
                ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 10/10/62

            รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
                ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 31/10/61

            ประกาศใช้แผนการป้องกันการทุจริต(พ.ศ 2562-พ.ศ.2564)
                ของเทศบาลตำบลดอนเจดีย์  13
/3/61

            แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
                ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
27/10/60

         
               


          

                 

         

                                                                   

 

 

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ซื่อสัตย์ โปร่งใส รับใช้ประชาชน

ปิดหน้าต่างนี้

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149