...แดนยุทธหัตถี เจดีย์องค์ใหญ่ เกรียงไกรประวัติศาสตร์ เมืองสะอาดน่าอยู่ อู่ข้าวอู่ปลา การคมนาคมดี ศักดิ์ศรีสมเด็จพระนเรศวร...
 

 

งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด
เทศบาลตำบลดอนเจดีย์

 

      

                    

                 ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
                     ผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง    1/4/62 

                 ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
                     ผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล    1/4/62 

                 ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
                     ผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ    1/4/62 

                  คู่มือ-การเขียนหนังสือราชการ 2562

                  คู่มือ-การปฏิบัติงานการทำบัตรประจำตัวเจ้าที่ของรัฐ 2562  

                  คู่มือ-การเดินทางไปราชการ 2562 

                  คู่มือ-การลา 2562 

                  คู่มือ-ผลประโยชน์ทับซ้อน 2562 

                  แนวทางตามปฏบัตการประกาศกหนดกฏเกณฑ์เกี่ยวกับ
                     จริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง 2562 

                 

   

 

                  2

 

                                                               

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น

 

 

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ซื่อสัตย์ โปร่งใส รับใช้ประชาชน

ปิดหน้าต่างนี้

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149