...แดนยุทธหัตถี เจดีย์องค์ใหญ่ เกรียงไกรประวัติศาสตร์ เมืองสะอาดน่าอยู่ อู่ข้าวอู่ปลา การคมนาคมดี ศักดิ์ศรีสมเด็จพระนเรศวร...
 

 

งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด
เทศบาลตำบลดอนเจดีย์

      

        

 

          

            ข้อบังคับเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
                เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ พ.ศ.2562    10/10/61

            นโยบายการกำกับนโยบายดูแลองค์กรที่ดีประจำปี
                งบประมาณ พ.ศ.2562    10/10/61

               

            ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องนโยบายเสริมสร้างความผาสุก
               และความผูกพันธ์ของบุคลากร งบประมาณ พ.ศ.2562    10/10/61

            ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องนโยบายบริหารความเสี่ยง
               เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562    3/10/61

          

          ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องนโยบายคุณธรรม จริยธรรม
               เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562    1/10/61     
 

             ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องกำหนดกฏเกณฑ์เกี่ยวกับ
                จริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
                 งบประมาณ พ.ศ.2562    1/10/61   

             ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องเจตนารมการป้องกันและต่อต้าน
                 การทุจริต คอร์รัปชั่นี งบประมาณ พ.ศ.2562    1/10/61 

             ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องแผนการเสริมร้างวินัยคุณธรรม
                 จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ประจำปี
                  งบประมาณ พ.ศ.2562    1/10/61     

                                                                   

 

 

 

 

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ซื่อสัตย์ โปร่งใส รับใช้ประชาชน

ปิดหน้าต่างนี้

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149