...แดนยุทธหัตถี เจดีย์องค์ใหญ่ เกรียงไกรประวัติศาสตร์ เมืองสะอาดน่าอยู่ อู่ข้าวอู่ปลา การคมนาคมดี ศักดิ์ศรีสมเด็จพระนเรศวร...
 

 

งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด
เทศบาลตำบลดอนเจดีย์

 

                

              แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 20/7/63

              ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องรับโอนพนักงานสายผู้บริหาร
                      1/07/63 
 

              ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ 1/4/63

              ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
                     เทศบาล 1/4/63  

              ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 1/4/63  

              ประกาศเรื่องกำหนดปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล 1/4/63 

              ประกาศปรับปรุงตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 2563

              คู่มือการลา 2563  

              นโยบายเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร 23/12/62   

              ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 13/12/62  

              ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา 3/12/62  

              ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการ
                     คำนวนเพื่อเลื่อนเงินเดือน 18/11/62  

             ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคล
                    เป็นพนักงานจ้าง 13/11/62      

                 ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 12/11/62  

                 ประกาศยุบเลิกตำแหน่ง-และกำหนดตำแหน่ง-พนักงานจ้าง 11/11/62  

                 ประกาศ-ผลการประเมินการปฏิบัติงานครูเทศบาล-ระดับดีเด่นและดีมาก 11/11/62

                 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ 3/10/62

                 แผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร 1/10/62

                 ประกาศ-หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
                     ลูกจ้างประจำ   1/10/62 

                 ประกาศ-หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
                     พนักงานเทศบาล   1/10/62 

                 ประกาศ-หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
                     พนักงานครูครั้งที่ 1/2563   1/10/62 

                 ประกาศ-หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
                     พนักงานจ้าง  1/10/62 

                                 

  

 

                  2     3

 

                                                               

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น

 

 

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ซื่อสัตย์ โปร่งใส รับใช้ประชาชน

ปิดหน้าต่างนี้

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149