...แดนยุทธหัตถี เจดีย์องค์ใหญ่ เกรียงไกรประวัติศาสตร์ เมืองสะอาดน่าอยู่ อู่ข้าวอู่ปลา การคมนาคมดี ศักดิ์ศรีสมเด็จพระนเรศวร...
 

 

งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด
เทศบาลตำบลดอนเจดีย์

 

      

          

           

             ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องหลักเกณฑ์ 5ส
                 เทศบาลตำบลดอนเจดีย์    14/11/61 

              ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องนโยบายการดำเนินกิจกรรม 5ส
                  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562    14/11/61 

               ข้อบังคับเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
                  เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ พ.ศ.2562    10/10/61

              นโยบายการกำกับนโยบายดูแลองค์กรที่ดีประจำปี
                  งบประมาณ พ.ศ.2562    10/10/61

               

              ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องนโยบายเสริมสร้างความผาสุก
                  และความผูกพันธ์ของบุคลากร งบประมาณ พ.ศ.2562    10/10/61

            ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องนโยบายบริหารความเสี่ยง
                 เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562    3/10/61

          

               ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องนโยบายคุณธรรม จริยธรรม
                  เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562    1/10/61     
 

               ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องกำหนดกฏเกณฑ์เกี่ยวกับ
                    จริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
                    งบประมาณ พ.ศ.2562    1/10/61   

              ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องเจตนารมการป้องกันและต่อต้าน
                 การทุจริต คอร์รัปชั่นี งบประมาณ พ.ศ.2562    1/10/61 

             ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องแผนการเสริมร้างวินัยคุณธรรม
                 จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ประจำปี
                  งบประมาณ พ.ศ.2562    1/10/61  

             ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องการกำหนดจำนวนครั้งของลา
                 และการมาทำงานสายของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล
                 ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 1/10/61 

             ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา
                 เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พนักงานครู และลูกจ้างประจำ1/10/61       
                                              

              ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อน
                  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    1/10/61
 

              ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
                   ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล   1/10/61 

              ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
                   ปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล   1/10/61 

              ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
                  ปฏิบัตงานของพนักงานจ้าง    1/10/61 

             

               1    2

 

 

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น

 

 

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ซื่อสัตย์ โปร่งใส รับใช้ประชาชน

ปิดหน้าต่างนี้

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149