...แดนยุทธหัตถี เจดีย์องค์ใหญ่ เกรียงไกรประวัติศาสตร์ เมืองสะอาดน่าอยู่ อู่ข้าวอู่ปลา การคมนาคมดี ศักดิ์ศรีสมเด็จพระนเรศวร...
 

 

พรบ./ระเบียบ/ข้อบังคับ
เทศบาลตำบลดอนเจดีย์

      

 

           พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496

           พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (ฉบับที่ 14)

           พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

           ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยขอบังคับประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547
             
           ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยขอบังคับประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547
               และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547

          ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
              พ.ศ.2541

           ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
              และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547

           ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548

 


         


               

         

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ซื่อสัตย์ โปร่งใส รับใช้ประชาชน

ปิดหน้าต่างนี้

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149