...แดนยุทธหัตถี เจดีย์องค์ใหญ่ เกรียงไกรประวัติศาสตร์ เมืองสะอาดน่าอยู่ อู่ข้าวอู่ปลา การคมนาคมดี ศักดิ์ศรีสมเด็จพระนเรศวร...
 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนเจดีย์
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

 

    

 

        ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา2563       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา2563

        ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา2562       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา2562
             
             
        ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา2561       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา2561
             (รอบมษายน 2561- กันยายน 2561)                           ( รอบเมษายน 2561- กันยายน 2561)

         ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา2561       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา2561
             ( รอบตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561
                      ( รอบตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)

         ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา2560       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา2560 

         ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา2559       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา2559

         ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา2558       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา2558

     

     

 

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ซื่อสัตย์ โปร่งใส รับใช้ประชาชน

 

 

ปิดหน้าต่างนี้

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149