...แดนยุทธหัตถี เจดีย์องค์ใหญ่ เกรียงไกรประวัติศาสตร์ เมืองสะอาดน่าอยู่ อู่ข้าวอู่ปลา การคมนาคมดี ศักดิ์ศรีสมเด็จพระนเรศวร...
 

 

ประกาศสอบราคาและประกวดราคา

      

        

 

 

           ประกาศเทศบาลตำบลกอนเจดีย์เรื่องประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุง
               ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯบริเวณลานด้านหน้าและ
                คอนกรีตฯบริเวณลานด้านหน้าและถนนรอบองค์ฯ  22/8/61

           ประกาศเทศบาลตำบลกอนเจดีย์เรื่องโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดย
                การลงหินคลุกปรับเกลี่ยบดอัดแน่น ถนนแยกวงเวียนฯ 11/5/61

           ประกาศเทศบาลตำบลกอนเจดีย์เรื่องประกวดราคาก่อสร้างอาคาร
                โรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนเจดีย์  27/2/61

            ประกาศเทศบาลตำบลกอนเจดีย์เรื่องเปลี่ยนปลงการจัดซื้อจัดจ้าง
                ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  27/2/61

            ประกาศเทศบาลตำบลกอนเจดีย์เรื่องประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ
                ก่อสร้างอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  22/2/61

            รายชื่อผู้ซื้อซองข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
                โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ท่อระบายน้ำ บ่อพัก ค.ส.ล.และทางเท้าฯ  22/8/60


            ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุง
                ปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ท่อระบายน้ำ บ่อพัก ค.ส.ล.และทางเท้าฯ  14/7/60


             ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องสอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซม
                 ผิวจราจรถนนซอยสามัคคีภายในชุมชนดอนประดู่   21/4/60


             ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องประมูลราคาพื้นที่อาคารห้องน้ำ
                 ห้องสุขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  2/12/59


            ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
                 ภายในชุมชนสันติสุขถนนคันคลอง 15 - บ้านนางอุ่นเรือน เบญจวรรณ
                 14/7/59    


            ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาล
                 19/4/59 
   

           ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุง
               ซ่อมแซมไฟฟ้าและปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนทางเข้าพระบรมราชา
               นุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชด้านประตูทิศตะวันตก (ครั้งที่ 3) 18/3/59    


          ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมา
              ก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ บ่อพักทางเท้า และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
              ซุ้มประตูทางเข้าทิศตะวันตก (ครั้งที่ 2)  3/3/59    

           ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุง
               ซ่อมแซมไฟฟ้าและปรับปรุงภูมิทัศน์ เกาะกลาง ถนนทางเข้าพระบรมราชา
               นุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชด้านประตูทิศตะวันตก (ครั้งที่ 2) 18/2/59    


           ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุง
               ปรับปรุงท่อระบายน้ำ บ่อพัก ทางเท้า และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณซุ้มประตู
               ทางเข้าทิศต ะวันตก (ครั้งที่ 2)  16/2/59    

           ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม
               ไฟฟ้าและปรับปรุงภูมิทัศน์ เกาะกลางถนนทางเข้าพระบรมราชานุสรณ์
               สมเด็จพระนเรศวรมหาราชด้านประตูทิศตะวันตก  (ครั้งที่ 2) 17/2/59
    

        

                  1     2   

         

                                                                   *รายชื่อผู้ซื้อซองสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง

*ประกาศผลสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง

 

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ซื่อสัตย์ โปร่งใส รับใช้ประชาชน

ปิดหน้าต่างนี้

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149