...แดนยุทธหัตถี เจดีย์องค์ใหญ่ เกรียงไกรประวัติศาสตร์ เมืองสะอาดน่าอยู่ อู่ข้าวอู่ปลา การคมนาคมดี ศักดิ์ศรีสมเด็จพระนเรศวร...
 

 

ประกาศสอบราคาและประกวดราคา

      

 

           

               ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง
                   ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณด้านหน้าส่วน
                    ราชการและถนนทางเข้าพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
                    ด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์13/02/63

  

               ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ
                   ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณด้านหน้าส่วน
                   ราชการและถนนทางเข้าพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
                   ด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์13/02/63   
      

             
 ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ
                  ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า-เกาะกลาง ถนนรอบองค์พระบรมราชานุสรณ์
                  สมเด็จพระนเรศวร(ทางหลวงหมาย 322 ดอนเจีย์-อู่ยาช่วงรอบองค์)
                  หมู่ที่ 5 ฯ 13/02/63 
     

               
ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ
                   ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า-เกาะกลาง ถนนรอบองค์พระบรมราชานุสรณ์
                   สมเด็จพระนเรศวร(ทางหลวงหมาย 322 ดอนเจีย์-อู่ยาช่วงรอบองค์)
                   หมู่ที่ 5 ฯ 13/02/63    
 

          

          

        

                  1     2    3 

         

                                                                   *รายชื่อผู้ซื้อซองสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง

*ประกาศผลสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง

 

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ซื่อสัตย์ โปร่งใส รับใช้ประชาชน

ปิดหน้าต่างนี้

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149