...แดนยุทธหัตถี เจดีย์องค์ใหญ่ เกรียงไกรประวัติศาสตร์ เมืองสะอาดน่าอยู่ อู่ข้าวอู่ปลา การคมนาคมดี ศักดิ์ศรีสมเด็จพระนเรศวร...
 

งบประมาณประจำปี 2562

 

               ประกาศใช้แผนงบประมาณประจำ ปี 2562                    รายละเอียดงบประมาณประจำปี 2562
                
               คำแถลงการงบประมาณ 2562                                       สรุปรายจ่ายตามแผนงานปี 2562

               งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2562                                        ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ปี 2562

               รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปี2562
                  
( 1 ต.ค.61-31 มี.ค.62)             
   1        2       3      4      5     6    7

ปิดหน้าต่างนี้

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149