...แดนยุทธหัตถี เจดีย์องค์ใหญ่ เกรียงไกรประวัติศาสตร์ เมืองสะอาดน่าอยู่ อู่ข้าวอู่ปลา การคมนาคมดี ศักดิ์ศรีสมเด็จพระนเรศวร...
 

งบประมาณประจำปี 2564

 

               ประกาศใช้แผนงบประมาณประจำ ปี 2564                     รายละเอียดงบประมาณประจำปี 2564
                
               คำแถลงการงบประมาณ 2564                                       สรุปรายจ่ายตามแผนงานปี 2564

               งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2564                                        ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ปี 2564

               แผนการใช้จ่ายเงินรวม ม.ค. - มี.ค. 2564

               แผนการใช้จ่ายเงินรวม ต.ค. - ธ.ค. 2563

              
   1        2       3      4      5   

ปิดหน้าต่างนี้

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149