...แดนยุทธหัตถี เจดีย์องค์ใหญ่ เกรียงไกรประวัติศาสตร์ เมืองสะอาดน่าอยู่ อู่ข้าวอู่ปลา การคมนาคมดี ศักดิ์ศรีสมเด็จพระนเรศวร...
 

กิจการสภา

                

 

           

             

           

             

            

                 ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบล
                 ดอนเจดีย์สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563

                 ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องเชิญชวนเข้าร่วมประชุมสภา
                 เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่่ 1 พ.ศ.2563

 

          ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมประชุมสภา
                 เทศบาลตำบลดอนเจดีญ สมัยสามัญ สมัยสมัยที่สอง ครั้งที่1 พ.ศ.2563

    ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องระเบียบการประชุมสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
                ในการเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ประจำปี 2563

              

                   ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมประชุมสภา
                   เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563

                

                   ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องกำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย์
                   สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 และกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ของปี 2564

                 

                     1     2        3         

 

             รายงานการประชุมสภ

 

 

 

 

ปิดหน้าต่างนี้

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149