...แดนยุทธหัตถี เจดีย์องค์ใหญ่ เกรียงไกรประวัติศาสตร์ เมืองสะอาดน่าอยู่ อู่ข้าวอู่ปลา การคมนาคมดี ศักดิ์ศรีสมเด็จพระนเรศวร...
 

ประกาศเทศบัญญัติสาธารณสุข

        

          

            ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
                พ.ศ. 2556 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) พ.ศ.2557  15/08/57

            ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องเทศบัญญัติการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
                พ.ศ. 2556  18/04/56

           ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องเทศบัญญัติการจำหน่ายสินค้าในที่หรือ
                ทางสาธารณะ พ.ศ. 2556  18/04/56

           ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องเทศบัญญัติการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
                พ.ศ. 2556  18/04/56

         ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องเทศบัญญัติที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
                พ.ศ. 2556  18/04/56


          ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องเทศบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน
                 18/04/56 

 

*เทศบัญญัติด้านสาธารณสุข

 

 

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ซื่อสัตย์ โปร่งใส รับใช้ประชาชน

ปิดหน้าต่างนี้

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149