...แดนยุทธหัตถี เจดีย์องค์ใหญ่ เกรียงไกรประวัติศาสตร์ เมืองสะอาดน่าอยู่ อู่ข้าวอู่ปลา การคมนาคมดี ศักดิ์ศรีสมเด็จพระนเรศวร...
 


แผ่นพับประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลดอนเจดีย์

      

                              

                 แผ่นพับความรู้ด้านสาธารณสุข           แผ่นพับการสร้างระบบเข้มแข็ง-ต่อต้านการทุจริต 

                 แผ่นพับงานทะเบียนราษฏร์                 แผ่นพับการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม

                 แผ่นพับอาเซียน                                  แผ่นพับการจดทะเบียนพาณิชย์

                 แผ่นพับ พรบ.ข้อมูลข้อมูลข่าวสาร        แผ่นพับแนะนำการท่องเที่ยวดอนเจดีย์

                 แผ่นพับการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ           แผ่นพับแนะนำการเสียภาษีบำรุงท้องที่

                 แผ่นพับแนะนำการเสียภาษีโรงเรือน      แผ่นพับแนะนำการเสียภาษีป้าย

 

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ซื่อสัตย์ โปร่งใส รับใช้ประชาชน

 

 

ปิดหน้าต่างนี้

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149