...แดนยุทธหัตถี เจดีย์องค์ใหญ่ เกรียงไกรประวัติศาสตร์ เมืองสะอาดน่าอยู่ อู่ข้าวอู่ปลา การคมนาคมดี ศักดิ์ศรีสมเด็จพระนเรศวร...
 

ประกาศ ต่าง ๆ ของสำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์

 

                 

               ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องขอเชิญเข้าร่วมประชาคมท้องถิ่น
                           19/02/61

                ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องการออกแบบสำรวจข้อมูลทรัพย์สิน
                           และภาษีบำรุงท้องที่ในรอบระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ. 2564)  18/11/60

              ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงิน
                          เบี้ยผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2562  30/10/60

                รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ประจำปี
                           งบประมาณ พ.ศ. 2560  29/9/60


                 ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
                           20/02/60

                            

                  ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการ
                            ทุจริตคอร์รัปชั่น   20/02/60

                 ประกาศเทศเด็บาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องการรับสมัครเด็กนักเรียนเข้าเรียนใน
                            ศูนย์พัฒนากเล็กสังกัดเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ประจำปี. 2560 20/12/59


                        ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องการจัดสรรพื้นที่จำหน่ายสินค้าบริเวณ
                            งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ และงานกาชาดฯ ประจำปี. 2560 19/12/59

                        ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี
                            ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2560 13/12/59


 

         

         


         1   2
             

                                  หน้าหลัก

           

  

          

                           

 

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149