...แดนยุทธหัตถี เจดีย์องค์ใหญ่ เกรียงไกรประวัติศาสตร์ เมืองสะอาดน่าอยู่ อู่ข้าวอู่ปลา การคมนาคมดี ศักดิ์ศรีสมเด็จพระนเรศวร...
 

ประกาศ ต่าง ๆ ของสำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์

 

                 

               

                ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนา
                          ศักยภาพเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ   4/08/63      

       ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการชำระ
                          ภาษีและค่าธรรมเนียมประจำปี 2563 17/12/62

                        

              ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องขอความร่วมมือให้ข้อมูลที่ดิน
                          และสิ่งปลูกสร้างและกำหนดการออกสำรวจฯ   20/04/62     
 

                ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องการรับสมัครเด็กนักเรียน
                          เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลดอนเจดีย์
                          ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   3/1/62

                ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
                          เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2563
                          30/11/61

             ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการและชำระ
                         ภาษี ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ ประจำปี 2562    14/12/61
 

            ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องการระมัดระวังป้องกันการเกิดอัคคีภัย
                         และภัยหนาว ประจำปี 2561  31/10/61

            ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องการรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่น
                        รักษ์โลก (อถล.)  29/10/61


             ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องรายชื่อผู้รับสิทธิรับเบี้ยความพิการ
                        ของเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  5/10/61

           ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องรายชื่อผู้รับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อ
                           การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  6/9/61

               ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องการยื่่นแบบแสดงรายการและ
                           ชำระภาษี ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ ประจำปี 2561  21/11/60


                       ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องขอเชิญเข้าร่วมประชาคมท้องถิ่น
                           19/02/61

                ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องการออกแบบสำรวจข้อมูลทรัพย์สิน
                           และภาษีบำรุงท้องที่ในรอบระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ. 2564)  18/11/60

              ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงิน
                          เบี้ยผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2562  30/10/60

                รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ประจำปี
                           งบประมาณ พ.ศ. 2560  29/9/60


                 ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
                           20/02/60

                            

                  ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการ
                            ทุจริตคอร์รัปชั่น   20/02/60

                 ประกาศเทศเด็บาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องการรับสมัครเด็กนักเรียนเข้าเรียนใน
                            ศูนย์พัฒนากเล็กสังกัดเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ประจำปี. 2560 20/12/59


                        ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องการจัดสรรพื้นที่จำหน่ายสินค้าบริเวณ
                            งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ และงานกาชาดฯ ประจำปี. 2560 19/12/59

                        ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี
                            ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2560 13/12/59


 

         

         


         1   2
             

                                  หน้าหลัก

           

  

          

                           

 

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149