...แดนยุทธหัตถี เจดีย์องค์ใหญ่ เกรียงไกรประวัติศาสตร์ เมืองสะอาดน่าอยู่ อู่ข้าวอู่ปลา การคมนาคมดี ศักดิ์ศรีสมเด็จพระนเรศวร...
 

ประกาศ ต่าง ๆ ของสำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์

 

 

 

 

            ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยในเขต
                      เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 13/12/59

  ประะกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับ
                       เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  31/10/59

          ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องประกาศใช้แผนปฏิบัติการด้านการ
                       ป้องกันและปราบปรามการทุจริตเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ประจำปีงบประมาณ
                       พ.ศ.2560   11/10/59
  

          ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุน
                        เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 20/9/59

               ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุน
                       เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 18/8/59

               ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุน
                       เพื่อเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 1/8/59

               ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องการขึ้นทะเบียนคนพิการรายใหม่
                       เพื่อขอรับเบี้ยความพิการ 14/7/59

                   ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องการรับสมัครเด็กนักเรียนในศูนย์
                       พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ประจำปี 2559 4/1/59


                   ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการและ
                      ชำระภาษี ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ ประจำปี 2559 4/1/59

               ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย
                      ในเขตเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ประจำปี 2559 24/12/58

               ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สูงอายที่มีสิทธิรับเบี้ย
                       ผู้สูงอายุตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ  2560
                       15/12/58

                   ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องบัญชีรายชื่อคนพิการที่มีสิทธิรับเบี้ย
                       ความพิการโครงการจัดสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ 2560
                       15/12/58

                   ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและประกาศ
                       การขึ้นทะเบียนสำหรับสนันสนุนเสริมสร้างสวัสดิภาพคนให้แก่คนพิการ
                       11/5/58 

               ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องขอเชิญเข้าร่วมประชาคมท้องถิ่น
                       4/1/58 

            
         1   2
             

                                  หน้าหลัก

           

  

          

                           

 

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149