...แดนยุทธหัตถี เจดีย์องค์ใหญ่ เกรียงไกรประวัติศาสตร์ เมืองสะอาดน่าอยู่ อู่ข้าวอู่ปลา การคมนาคมดี ศักดิ์ศรีสมเด็จพระนเรศวร...
 

คำสั่งต่างๆ ของสำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์

               

                       

                      

            คำสั่งเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบราคา
                 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนเจดีย์
02/10/57
 

             คำสั่งเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและ
                 ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  1/10/57
 

             คำสั่งเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาการกระจาย
                 อำนาจการตัดสินใจ  1/10/57

             คำสั่งเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ 1/10/57

             คำสั่งเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรับผิดชอบงานด้านการเงิน
                 และบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ 16/10/57
           

              คำสั่งเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกองทุนหลักประกัน
                 สุขภาพเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ 15/9/57
   
 

              คำสั่งเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องแต่งตั้งเจ้ารับผิดชอบในการเบิกจ่ายเงินกองทุน
                  หลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ 15/9/57

              คำสั่งเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพความชำรุดบกพร่อง
                  ก่อนคืนหลักประกันสัญญา 30/7/57

              คำสั่งเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ 20/6/57

              คำสั่งเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษายืมเงินงบประมาณ 20/6/57

              คำสั่งเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องจัดตั้งศูนย์อำนวยเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไข
                  ปัญหาอุทกภัย วาตภัย และแผ่นดินถล่ม  11/6/57

             คำสั่งเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องแต่งตั้งกรรมการเพื่อดำเนินการพิจารณาคัดเลือก
                 สื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย 31/5/57

              คำสั่งเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานคลัง และเจ้าหน้าที่
                  การเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ 30/5/57
 

              คำสั่งเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย 27/5/57

              คำสั่งเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุสาธารณภัย  27/5/57

              คำสั่งเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษายืมเงินงบประมาณ
                  14/05/57

              คำสั่งเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานปรับสภาพภูมิทัศน์
                 ในเขตเทศบาลตำบลดอนเจดีย์  6/5/57

              คำสั่งเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดทำ
                  แผนชุมชนเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ 17/2/57    

              คำสั่งเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายใน
                  สำนักปลัด 22/1/57

              คำสั่งเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องแต่งตั้งกรรมการรับพัสดุ 20/11/56                     

 

 

 

 

 

ปิดหน้าต่างนี้

 

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149