...แดนยุทธหัตถี เจดีย์องค์ใหญ่ เกรียงไกรประวัติศาสตร์ เมืองสะอาดน่าอยู่ อู่ข้าวอู่ปลา การคมนาคมดี ศักดิ์ศรีสมเด็จพระนเรศวร...
 

คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี

นโยบายเร่งด่วน

 1. เร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมทั้งระบบ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจในฤดูฝน ด้วยการปรับปรุงระบบระบายน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
 2. ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เพื่อความสะดวกต่อการให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ พร้อมทั้งจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ให้เพียงพอตามภารกิจ ของเทศบาลที่ได้รับการถ่ายโอน

นโยบายการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

 1. มุ่งเน้นกลไกลที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน การจัดองค์กร การจัดสรรบุคลากร มีการควบคุมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีความสุจริตโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล ทำให้เกิดประสิทธิผลการทำงานสูงสุด
 2. เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร และการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม โดยพัฒนาคุณภาพบุคลากรเทศบาล พนักงานจ้าง ให้มีองค์ความรู้ คุณธรรมจริยธรรม พร้อมสร้างจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อหน้าที่และทัศนคติที่มีต่อการบริการประชาชน พร้อมทั้งสร้างเสริมแรงจูงใจและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล
 3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
 4. นำวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะสมมาใช้ในการบริการประชาชน ให้ได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้น รวมทั้งทบทวนขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานเพื่อให้การบริหารงานมีความยืดหยุ่น โปร่งใส และมีการประเมินผลเป็นระบบและเป็นธรรม

นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

 1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค เช่น ถนน ท่อระบายน้ำ ให้มีคุณภาพมาตรฐานเพียงพอ เหมาะสมกับความต้องการของประชาชนและครอบคลุมทุกพื้นที่
 2. สนับสนุน ประสานงานให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ และพื้นที่สาธารณะประโยชน์ และดูแลรักษาให้มีความสวยงาม โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อม และสวนสาธารณะเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ และการออกกำลังกายของประชาชน

นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว

 1. ส่งเสริม ประสาน และผนึกกำลังกับส่วนราชการทั้งในส่วนกลาง ภูมภาค และท้องถิ่นอื่น องค์กรเอกชนและประชาชนให้ร่วมแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาล
 2. บริหารจัดการขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ และสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน
 3. รณรงค์รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน และสถานที่ต่าง ๆ ในเขตเทศบาลให้เป็นเมืองน่าอยู่
 4. สนับสนุนภารประชาชนในการมีส่วนร่วมสร้างเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่แบบยั่งยืน
 5. ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ

นโยบายการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต   

 1. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้มีสุขภาพที่ดี
 2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้สามารถพึ่งตนเองได้
 3. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
 4. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อยกระดับรายได้ให้กับประชาชนในเขตเทศบาล โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเีพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
 5. ส่งเสริมให้มีระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และภัยธรรมชาติ ให้มีประสิทธิภาพทันท่วงที
 6. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาให้เด็ก เยาวชน และประชาชนให้มีคุณธรรมจริยธรรม ดำรงตนอยู่ในสังคมปัจจุบันอย่างรู้ทัน และมีความสุขตามวิถีวัฒนธรรมไทย
 7. ส่งเสริมสืบสานจารีตประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมทั้งร่วมมือเผยแพร่ อนุรักษ์สืบทอดให้เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นสืบไป
  

 

 

  

ปิดหน้าต่างนี้

 

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149