...แดนยุทธหัตถี เจดีย์องค์ใหญ่ เกรียงไกรประวัติศาสตร์ เมืองสะอาดน่าอยู่ อู่ข้าวอู่ปลา การคมนาคมดี ศักดิ์ศรีสมเด็จพระนเรศวร...
 


แผ่นพับการป้องกันโรคต่าง ๆ

      

                

              

                 แผ่นพับโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง                แผ่นพับการป้องกันโรคไข้เลือดออก

                 แผ่นพับการป้องกันโรคขาดสารไอโอดิน                   

              

        

     

 

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ซื่อสัตย์ โปร่งใส รับใช้ประชาชน

 

 

ปิดหน้าต่างนี้

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149