...แดนยุทธหัตถี เจดีย์องค์ใหญ่ เกรียงไกรประวัติศาสตร์ เมืองสะอาดน่าอยู่ อู่ข้าวอู่ปลา การคมนาคมดี ศักดิ์ศรีสมเด็จพระนเรศวร...
 

ประกาศตรวจรับงานจ้างต่าง ๆ

        

           

             

               ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุง
                   ถนน ค.ส.ล. ท่อระบายน้ำ บ่อพัก ค.ส.ล. และทางเท้าถนนเทศบาลซอย4
                   โดยวิธีด้วยวิธีการมางอิเล็กทรอนิกส์   12/2/61
 

              ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนน
                  ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในเขตเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ 21/9/60 

              ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องตรวจรับงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร
                  ถนนซอยสามัคคีภายในชุมชนดอนประดู่   18/7/60

               ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องตรวจรับงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า
                   และปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนทางเข้าพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระเนศวร
                   มหาราชด้านประตูทิศตะวันตก   14/9/59

               ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องตรวจรับงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงขยาย
                   ผิวจราจรถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ค.ส.ล.ภายในชุมชน
                   ดอนประดู่ (จุดที่ 1)  7/4/59

              ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง ค.ส.ล. ลานจอดรถ
                  และรางระบายน้ำค.ส.ล. ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์แห่งใหม่ 26/2/59

                   
       

         

              1      2
                 

 

 

 

          
   
           

 

 

 

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ซื่อสัตย์ โปร่งใส รับใช้ประชาชน

ปิดหน้าต่างนี้

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149