...แดนยุทธหัตถี เจดีย์องค์ใหญ่ เกรียงไกรประวัติศาสตร์ เมืองสะอาดน่าอยู่ อู่ข้าวอู่ปลา การคมนาคมดี ศักดิ์ศรีสมเด็จพระนเรศวร...
 

ประกาศตรวจรับงานจ้างต่าง ๆ

        

           

             

          

              ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องตรวจรับงานจ้างปรับปรุงเปลี่ยน
                  ถังน้ำรถยนต์บรรทุกน้ำ  19/10/58
      

             ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องตรวจรับงานจ้างก่อสร้างสวนหย่อม
                 และปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์แห่งใหม่ 19/10/58 
    

             ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องตรวจรับงานปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
               ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะริมถนนรอบองค์พระบรมราชานุสรณ์ฯ 29/9/58    
    

             ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องตรวจรับงานก่อสร้างและประตู
                 ทางเข้า - ออก พร้อมป้ายชื่อสำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์แห่งใหม่ 8/8/58 
  

              ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องตรวจรับปรับปรุงผิวถนนภายในสำนักงาน
                 เทศบาลตำบลดอนเจดีย์แห่งใหม่   2/6/58 
 

             ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องตรวจรับงานก่อสร้างถนน ค.ส.ล.     
                 
 ภายในชุมชนสันติสุข ซอยแยกถนนรอบองค์พระบรมฯ 25/5/58 

            ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องตรวจรับงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซม     
                ห้องน้ำศูนยพัฒนาเด็กเทศบาลตำบลดอนเจดีย์  14/5/58 


              ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.     
                  ภายในชุมชนสันติสุขซอยแยกถนนรอบองค์พระบรมราชานุสรณ์ 7/5/58
 

             ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องรับงานก่อสร้างถนนค.ส.ล.ภายใน      
                 ชุมชนดอนประดู่ ซอยแยกถนนคันคลองชลประทานฯ 16/4/58 

              ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องการตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง
                  อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์   9/1/58 

              ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องการตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุง
                  ซ่อมแซมระบบเสียงตามสายภายในเขตเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ 25/11/57


              ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องการตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง
                  อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์   24/11/57

            

                1     2

 

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ซื่อสัตย์ โปร่งใส รับใช้ประชาชน

ปิดหน้าต่างนี้

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149