...แดนยุทธหัตถี เจดีย์องค์ใหญ่ เกรียงไกรประวัติศาสตร์ เมืองสะอาดน่าอยู่ อู่ข้าวอู่ปลา การคมนาคมดี ศักดิ์ศรีสมเด็จพระนเรศวร...
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลตำบลดอนเจดีย์

        

          

            การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 18/5/59

            การอนุรักษ์น้ำ 18/5/59

            การคัดแยกขยะในครัวเรือน 18/5/59

 

 

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ซื่อสัตย์ โปร่งใส รับใช้ประชาชน

ปิดหน้าต่างนี้

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149