...แดนยุทธหัตถี เจดีย์องค์ใหญ่ เกรียงไกรประวัติศาสตร์ เมืองสะอาดน่าอยู่ อู่ข้าวอู่ปลา การคมนาคมดี ศักดิ์ศรีสมเด็จพระนเรศวร...
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลตำบลดอนเจดีย์

        

 

              สถานที่รวบรวมขยะอันตรายในเขตเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ 

              ตลาดในเขตเทศบาลตำบลดอนเจดีย์

              ผลการเฝ้าระวังน้ำเสียในชุมชน 2563

              การเฝ้าระวังน้ำเสียในชุมชน 2563
              

              ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเป็น
                  อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  18/08/63    
  

             
 ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องประกาศชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
                  สอบอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  14/08/63    
  

              โรคไข้ปวดข้อยุงลาย  13/08/63          

              ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัคร
                  บริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง   4/08/63      


             แนวทางการบริหารจัดการพาควอตและคลอร์ไฟริฟอสเมื่อประกาศ
                 เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4   3/08/63      

            วิธีการป้องกันตนเองจากฝุ่นละออง PM2.5 14/4/63

            ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ
                พ.ศ 2563 13/02/63 
    

             โครงการเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศ 6/2/63

            การดำเนินการจัดเก็บตัวอย่างน้ำเสียในจุดเฝ้าระวังจำนวน 4 จุด
                 30/9/63

            ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
                เกี่่ยวกับการยกร่างเทศบัญญัตติเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องการติดตั้งบ่อดัก
                ไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร 9/9/63      

             ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องยกร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบล
                ดอนเจดีย์เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร 26/7/63
      

            การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 18/5/63

            การอนุรักษ์น้ำ 18/5/63

            การคัดแยกขยะในครัวเรือน 18/5/63

            การตั้งภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท

            ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องการจัดตั้งรวบรวมขยะอันตราย
               26/2/63      

            

 

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ซื่อสัตย์ โปร่งใส รับใช้ประชาชน

ปิดหน้าต่างนี้

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149