...แดนยุทธหัตถี เจดีย์องค์ใหญ่ เกรียงไกรประวัติศาสตร์ เมืองสะอาดน่าอยู่ อู่ข้าวอู่ปลา การคมนาคมดี ศักดิ์ศรีสมเด็จพระนเรศวร...
 

คู่มือสำหรับบริการประชาชน


      

          การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บขยะมูลฝอยทั่วไป
           
          การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป

         การขอในอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
         

         การขอต่ออายุใบอนุญาตกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล

         การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

         การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
           
         การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

          การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

          การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
             พื้นที่่เกิน 200 ตารางเมตร

         การขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
              พื้นที่เกิน 200 เมตร

          การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

          การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนส่งปฏิกูล

          การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

          การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป

          การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป 

          การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ

          การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ

          การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

          การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

          การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนส่งปฏิกูล

 

                1     2     3     4     5     6

 

 

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ซื่อสัตย์ โปร่งใส รับใช้ประชาชน

 

 

ปิดหน้าต่างนี้

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149