...แดนยุทธหัตถี เจดีย์องค์ใหญ่ เกรียงไกรประวัติศาสตร์ เมืองสะอาดน่าอยู่ อู่ข้าวอู่ปลา การคมนาคมดี ศักดิ์ศรีสมเด็จพระนเรศวร...
 

คู่มือสำหรับบริการประชาชน

      

         ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน

         การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499
             กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
 

         การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499
             กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า

       
    
    การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์
            พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา


        การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์
            พ.ศ.2499 กรณีผู้ขดจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า

        การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499
            กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

        การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
            กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า

         การแก้ไขรายการในเอกสารทะเบียนราษฎร

       การแก้ไขรายการในเอกสารทะเบียนราษฎร กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ

         การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน

         การขอปรับปรุงรายการ กรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย/บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่อ
             อยู่ในทะเบียนประวัติ แต่ถูกจำหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลทะเบียนราษฏร

         การขอรายการปรับปรุงรายการ กรณีไม่ปรากฎรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
           

         การขอเลขที่บ้าน 

         การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว

         การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1

         การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
       

      

              1           3      4     5      6

 

 

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ซื่อสัตย์ โปร่งใส รับใช้ประชาชน

 

 

ปิดหน้าต่างนี้

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149