...แดนยุทธหัตถี เจดีย์องค์ใหญ่ เกรียงไกรประวัติศาสตร์ เมืองสะอาดน่าอยู่ อู่ข้าวอู่ปลา การคมนาคมดี ศักดิ์ศรีสมเด็จพระนเรศวร...
 

คู่มือสำหรับบริการประชาชน

      

         การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าว
             ที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ

         การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลอกจากทะเบียนบ้าน กรณีที่มีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน
             มากกว่า 1 แห่ง

       
    
    การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนเมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้าน
            ได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล
       

         การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านเมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสาญ

         การจำหน่ายชื่อสกุล         

         การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน
           
         การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย

         การตรวจ คัด และรองรับเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐาน
            ที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน

         การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราฏร

      การทำสำเนาและรับรองสำเนารายการในฐานข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคล

         การพิสูจน์สถานะการเกิด และสัญชาติ (เด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฏ
             บุพการีหรือบุพารีทอดทิ้ง)

           
         การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตรใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม
           

         การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักร
             เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย ตามกฏหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฏหมายว่าด้วยสัญชาติ

         การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นอยู่ในประเทศไทย
             เป็นการถาวรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน

         การเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ใน
             ประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด มีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร.13

        
       

                1    2    3    4     5     6

 

 

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ซื่อสัตย์ โปร่งใส รับใช้ประชาชน

 

 

ปิดหน้าต่างนี้

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149