...แดนยุทธหัตถี เจดีย์องค์ใหญ่ เกรียงไกรประวัติศาสตร์ เมืองสะอาดน่าอยู่ อู่ข้าวอู่ปลา การคมนาคมดี ศักดิ์ศรีสมเด็จพระนเรศวร...
 

คู่มือสำหรับบริการประชาชน

      

         การเพิ่มชื่อกรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดาและ
             มารดาเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทยหรือบุคคลที่ได้สัญชาติโดยมีคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลโดยถึงที่สุด

         การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่ไม่มีสัญชาติไทยต่อมาได้รับสัญชาติไทยตามกฏหมาย
            
       
    
     การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุจำเป็นไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย
         

         การเพิ่มชื่อ กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านขอเพิ่มชื่อ

         การเพิ่มชื่อ กรณีคนมีสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือเกิดในต่างประเทศเดินทางเข้ามา
             ในประเทศ โดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทย  
       

         การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด
           
         การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศโดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศ
             หรือหนังสือสำคัญประจำ(Certificate of ldentity)

         การเพิ่มชื่อ กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฏรเมื่อปี พ.ศ.2499
           
         การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลได้เสียสัญชาติไทย หรือสละสัญชาติไทย โดยบทบัญญัติแห่งกฏหมายซึ่งไม่อาจ
             พิจารณาสั่งการเป็นอย่างอื่น หรือโดยคำสั่งของศาลถึงที่สุด หรือเพิกถอนใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว

         การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน เนื่องจากมีชื่อและรายการ
             โดยมิชอบหรือโดยทุจริต

           
         การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง
           

         การเพิ่มชื่อ เด็กอนาถา ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล หน่วยงานเอกชน

         การเพิ่มชื่อ บุคคลที่ได้มีการลงรายการ "ตายหรือจำหน่าย"ในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลขประจำตัว
             ประชาชน เนื่องจากการแจ้งตายผิดคน หรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริง

         การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น

         การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน
       

                1    2     3     4     5     6

 

 

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ซื่อสัตย์ โปร่งใส รับใช้ประชาชน

 

 

ปิดหน้าต่างนี้

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149