...แดนยุทธหัตถี เจดีย์องค์ใหญ่ เกรียงไกรประวัติศาสตร์ เมืองสะอาดน่าอยู่ อู่ข้าวอู่ปลา การคมนาคมดี ศักดิ์ศรีสมเด็จพระนเรศวร...
 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลดอนเจดีย์
และประกาศการใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

      

 

                 แผนยุทธศาสตรการพัฒนา พ.ศ.2558-2562      ประกาศการใช้แผนพัฒนา พ.ศ.2558-2562

                แผนยุทธศาสตรการพัฒนา พ.ศ.2554-2557       ประกาศการใช้แผนพัฒนา พ.ศ.2554-2557  

     

 

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ซื่อสัตย์ โปร่งใส รับใช้ประชาชน

 

 

ปิดหน้าต่างนี้

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149