...แดนยุทธหัตถี เจดีย์องค์ใหญ่ เกรียงไกรประวัติศาสตร์ เมืองสะอาดน่าอยู่ อู่ข้าวอู่ปลา การคมนาคมดี ศักดิ์ศรีสมเด็จพระนเรศวร...
 

กิจกรรมและผลงาน ของสำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์
เดือน ตุลาคม 2563- กันยายน
2564

 

 

 

           โครงการก้าวแรกแห่งความสำเร็จ

             การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรต่อต้านการทุจริต 

           กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

             โครงการรฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง

         โครงการรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลฯและนายกเทศมนตรีฯ

    โครงการลอกท่อระบายน้ำ

       ทัศนศึกษาแหล่งประวัติศาสตร์ของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

        โครงการเมนูชูสุขภาพและโรงอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ

        โครงการฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

        การจัดทำแผนชุมชนประจำปี 2564 

        การประชุมคณะกรรมการกองทุนสุขภาพฯ

        โครงการมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิค-19

        โครงการพ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออก

        การรณรงค์ป้องกันเผยแพร่โรคโควิค-19

        โครงการเดินตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียงเพื่อขับเคลื่อนแผนชุมชน  

        โครงการพัฒนาการเด็ก

        ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาและสนับสนุนสุขาภิบาลอาหาร

        โครงการพัฒนาและสนับสนุนสุขาภิบาลอาหาร

        การตรวจอาหารตามโครงการพัฒนาและสนับสนุนสุขาภิบาลอาหาร

        โครงการสานใยรักสุขภาพดีชีวีมีสุข

  การสนับสนุนการจัดบริการระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุ
                              ที่มีภาวะพึ่งพิงฯ

       โครงการประชุมผู้ปกครอง

        กิจกรรมปลูกต้นไม้

        โครงการขยะรีไซเคิล

        โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น

        โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง

       พิธีน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร์
                            มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

       วันปิยมหาราช

       โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี 


        

1     2    3   4    5        

                          

หน้าหลัก

 

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149