...แดนยุทธหัตถี เจดีย์องค์ใหญ่ เกรียงไกรประวัติศาสตร์ เมืองสะอาดน่าอยู่ อู่ข้าวอู่ปลา การคมนาคมดี ศักดิ์ศรีสมเด็จพระนเรศวร...
 

กิจกรรมและผลงาน ของสำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์

ตุลาคม - ธันวาคม  2562

        

         โครงการสนับสนุนและป้องกันอุบัติเหตุทางจราจร

         5 ธันวาคม 2562

         โครงการสานใยรักสุขภาพดีชีวีมีสุข

         โครงการจิตอาสาพัฒนาบ้านเมือง ลอกเหมืองฯ

         พิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์

    โครงการตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง

    โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ป้องกันยาเสพติด

         โครงการสานใยรักสุขภาพดีชีวีมีสุข

         กิจกรรมล้างลานหน้าพระบรมฯ

   โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง

  การประชุมคณะกรรมการชุมชน

    กิจกรรมจิตอาสา

    โครงการวันปิยะมหาราช

   วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ

    โครงการเลือกตั้งกรรมการชุมชน

 

1    2    3    4   5  

                          

หน้าหลัก

 

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149