...แดนยุทธหัตถี เจดีย์องค์ใหญ่ เกรียงไกรประวัติศาสตร์ เมืองสะอาดน่าอยู่ อู่ข้าวอู่ปลา การคมนาคมดี ศักดิ์ศรีสมเด็จพระนเรศวร...
 

 

วิสัยทัศน์
เทศบาลตำบลดอนเจดีย์เป็นเมืองน่าอยู่  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
มุ่งเน้นการบริการด้านคุณภาพ  ส่งเสริมการศึกษา  การกีฬา และการท่องเที่ยว
เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง รวมทั้งการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน


ปิดหน้าต่างนี้

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149