...แดนยุทธหัตถี เจดีย์องค์ใหญ่ เกรียงไกรประวัติศาสตร์ เมืองสะอาดน่าอยู่ อู่ข้าวอู่ปลา การคมนาคมดี ศักดิ์ศรีสมเด็จพระนเรศวร...

 

 

 


นายจตุรงค์     อินทร์พรหม
ปลัดเทศบาลตำบลดอนเจดีย์

 

 

 

                                             

                          นางภัทรารัตน์ แสงภู่                                    นางจินตนา  ศรีนิเวศน์                    นางสาวณัฐกานต์ รุ่งพันธุ์
                           หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล                              ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ                         ผู้อำนวยการกองคลัง
                                                                                                                                                                      

 


                                                               

                                                    นายจตุรงค์  อินทร์พรหม                             นางภัทรารัตน์  แสงภู่
                                                         ปลัดเทศบาลตำบลดอนเจดีย์                          หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
                                                            รก.ผู้อำนวยการกองช่าง                             รก.ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 

 

                                                                                                                
                                                                                       

                                                        นางสาววาสนา เณรจาที                              นางสาวธัญรดี  โตเผือก
                                                         หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ                                      หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

 

 

 

 

ท่านสามารถคลิ๊กที่รูปภาพเพื่อชมบุคลากรทั้งหมดในแต่ละกอง

หน้าหลัก          โครงสร้างองค์กร         กิจการสภา          สถานที่ท่องเที่ยว           สมุดเยี่ยม-รับเรื่องร้องเรียน